Convocatòria per ajuts al les activitats d’estiu 2022

Objecte:

La present convocatòria té per objecte possibilitar la sol·licitud i concessió d’ajuts econòmics a les famílies amb infants a càrrec per a la participació d’aquests a les activitats d’estiu.

Aquesta convocatòria s’ajusta als criteris de les bases generals que regulen les prestacions econòmiques socials de l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, aprovades pel Ple de la corporació en data 24 de febrer de 2022

També s’ajusta a les bases específiques que regulen les convocatòries per dret de concurrència de les prestacions econòmiques socials complementàries a les activitats d’estiu aprovades pel Ple de la corporació en data 24 de febrer de 2022.

Requisits:

Pot ser beneficiari dels ajuts qualsevol nucli familiar de Sant Feliu de Llobregat sempre que compleixi els següents requisits:

·          Tant la persona sol·licitant (pare, mare o tutors responsables) com l’infant, fins a 16 anys, han d’estar empadronats al municipi.

·           Que l’infant assisteixi a una de les activitats d’estiu organitzades per l’Ajuntament o per entitats educatives i/o esportives que tinguin Conveniamb l’Ajuntament i que realitzin les activitats en Equipaments municipals, entitats que actualment son:

·         AFA Salvador Espriu

·         AMPA Miquel Martí i Pol

·         Ampa Escola J. Monmany

·         Assoc.Club d’Esplai Diversitat Ludica

·         Club de Basquet Santfeliuenc

·         Club Handbol Sant Llorenç

·         Club de Rítmica Sant Feliu

·         Complex municipal de piscines

·         Escoles Bressol municipals: EB Ginesta i EB Patufet

·         Esplai San Feliu

·         Peña Recreativa Sant Feliu

·         Santfeliuenc FC

Requisits econòmics:

Que els ingressos anuals de la persona sol·licitant i el seu nucli familiar, els quals es consultaran en la última declaració de renda, siguin igual o inferiors a:

Membres Nucli familiar1Import anual màxim2 (referenciat a l’IRSC3)
215.935,46 €
319.919,33 €
423.903,19 €
5 o més membres27.887,06 €

L’import anual màxim ve determinat per la suma dels ingressos de tots els membres del nucli familiar majors de 16 anys. Aquests s’obtindran de la suma de les bases imposable general i imposable de l’estalvi de la darrera declaració de renda disponible de tots els membres computables del nucli familiar.

Si algun dels membres del nucli familiar no hagués presentat la declaració, perquè no hi està obligat, l’acreditació dels seus ingressos es podrà fer amb el certificat d’imputacions que facilita l’Agència Tributària, o amb qualsevol altra documentació acreditativa que l’Ajuntament consideri suficient.

Per nucli familiar es consideren membres computables el pare i la mare del infant, o el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i custodia, i els/les germans/es solters/es menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la sol·licitud.

En cas de separació o divorci dels pares, no es considerarà membre computable qui no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. No obstant, tindrà consideració de membre computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació (parella de fet) i, per tant, s’inclouran les seves rendes en el còmput de la renda familiar.

En cas de separació o divorci aquest ajut el pot sol·licitar tant el pare i/o la mare de l’infant sempre, i quan no dupliquin la sol·licitud en les mateixes dates de l’activitat, i compleixin els requisits de les bases.

1.    IRSC: L’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) és la quantitat mensual que l’Administració Autonòmica ha establert per a la cobertura de les necessitats bàsiques per a la subsistència d’una persona. Agafant com a referència aquest indicador i en funció del nombre de membres que integren la unitat familiar, es determina la quantitat mínima que haurà de percebre una família per a tenir garantida la cobertura de les seves necessitats bàsiques.

Per aquest any 2022 està fixat en 7967.73€ anuals.

Documentació a aportar

○   Document de declaració responsable de compliment de requeriment dels membres del nucli familiar majors de 16 anys, excepcionalment, en cas de no disposar d’aquesta documentació hauran de fer declaració responsable d’ingressos.

○   Justificant d’haver formalitzat la inscripció per a l’activitat d’estiu, per a les quals es sol·licita l’ajut, degudament segellat per l’entitat organitzadora.

Import de l’ajut

Amb caràcter general, les famílies que reuneixen els requisits econòmics establerts, gaudiran d’un ajut equivalent al 80% del cost bàsic del servei i amb un màxim de 5 setmanes.

Amb caràcter general, els ajuts s’apliquen pel cost de les activitats bàsiques d’estiu, es a dir els matins (excepte a les Escoles Bressol), restant exclosos el servei d’acolliment, el servei de menjador i altres activitats.

Termini i lloc de realització del tràmit de sol·licitud

Les sol·licituds es podran presentar per mitjans electrònics a www.santfeliu.cat/tramits  del 16 al 31 de maig de 2022

En cas que no sigui possible tramitar la sol·licitud per mitjans electrònics, es podrà fer presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana entre el 23 de maig i el 31 de Maig.

Cal demanar cita prèvia al telèfon següent 936858001, de dilluns a divendres de 8h a  20h entre el 20 i el 30 de maig

Resolució

L’Ajuntament valorarà totes les sol·licituds presentades i establirà les famílies a les que s’atorga l’ajut, així com l’import del mateix, d’acord amb els criteris establerts.

L’aprovació d’aquests ajuts es farà per Junta de Govern Local i es comunicarà a cadascuna de les famílies i a les entitats organitzadores.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s