Acollida tarda en Jornada Intensiva

Us recordem que el dimarts 7 de juny comença la jornada intensiva a l’escola, per tant , l’horari lectiu serà de 9h a 13h, el servei de menjador de 13h a 15:30h i el servei d’acollida tarda serà de 15:30h a 16:30h.

Us fem arribar l’enllaç per fer la inscripció per aquelles famílies que necessiteu fer ús del servei d’acollida de 15:30h a 16:30h durant la jornada intensiva:

https://docs.google.com/forms/d/1ChcjxxmtAZz9hg5wB5Bz-FT83aqNtZSp-KKtGJ82Nwc/edit?usp=sharing

A continuació us fem arribar els preus ben detallats:

Preu tota la jornada intensiva 30€
Preu esporàdic de 15:30h a 16:30h 5€/dia

Atentament
Dacor Educació i Esport i Afa Escola Monmany

Convocatòria per ajuts al les activitats d’estiu 2022

Objecte:

La present convocatòria té per objecte possibilitar la sol·licitud i concessió d’ajuts econòmics a les famílies amb infants a càrrec per a la participació d’aquests a les activitats d’estiu.

Aquesta convocatòria s’ajusta als criteris de les bases generals que regulen les prestacions econòmiques socials de l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, aprovades pel Ple de la corporació en data 24 de febrer de 2022

També s’ajusta a les bases específiques que regulen les convocatòries per dret de concurrència de les prestacions econòmiques socials complementàries a les activitats d’estiu aprovades pel Ple de la corporació en data 24 de febrer de 2022.

Requisits:

Pot ser beneficiari dels ajuts qualsevol nucli familiar de Sant Feliu de Llobregat sempre que compleixi els següents requisits:

·          Tant la persona sol·licitant (pare, mare o tutors responsables) com l’infant, fins a 16 anys, han d’estar empadronats al municipi.

·           Que l’infant assisteixi a una de les activitats d’estiu organitzades per l’Ajuntament o per entitats educatives i/o esportives que tinguin Conveniamb l’Ajuntament i que realitzin les activitats en Equipaments municipals, entitats que actualment son:

·         AFA Salvador Espriu

·         AMPA Miquel Martí i Pol

·         Ampa Escola J. Monmany

·         Assoc.Club d’Esplai Diversitat Ludica

·         Club de Basquet Santfeliuenc

·         Club Handbol Sant Llorenç

·         Club de Rítmica Sant Feliu

·         Complex municipal de piscines

·         Escoles Bressol municipals: EB Ginesta i EB Patufet

·         Esplai San Feliu

·         Peña Recreativa Sant Feliu

·         Santfeliuenc FC

Requisits econòmics:

Que els ingressos anuals de la persona sol·licitant i el seu nucli familiar, els quals es consultaran en la última declaració de renda, siguin igual o inferiors a:

Membres Nucli familiar1Import anual màxim2 (referenciat a l’IRSC3)
215.935,46 €
319.919,33 €
423.903,19 €
5 o més membres27.887,06 €

L’import anual màxim ve determinat per la suma dels ingressos de tots els membres del nucli familiar majors de 16 anys. Aquests s’obtindran de la suma de les bases imposable general i imposable de l’estalvi de la darrera declaració de renda disponible de tots els membres computables del nucli familiar.

Si algun dels membres del nucli familiar no hagués presentat la declaració, perquè no hi està obligat, l’acreditació dels seus ingressos es podrà fer amb el certificat d’imputacions que facilita l’Agència Tributària, o amb qualsevol altra documentació acreditativa que l’Ajuntament consideri suficient.

Per nucli familiar es consideren membres computables el pare i la mare del infant, o el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i custodia, i els/les germans/es solters/es menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la sol·licitud.

En cas de separació o divorci dels pares, no es considerarà membre computable qui no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. No obstant, tindrà consideració de membre computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació (parella de fet) i, per tant, s’inclouran les seves rendes en el còmput de la renda familiar.

En cas de separació o divorci aquest ajut el pot sol·licitar tant el pare i/o la mare de l’infant sempre, i quan no dupliquin la sol·licitud en les mateixes dates de l’activitat, i compleixin els requisits de les bases.

1.    IRSC: L’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) és la quantitat mensual que l’Administració Autonòmica ha establert per a la cobertura de les necessitats bàsiques per a la subsistència d’una persona. Agafant com a referència aquest indicador i en funció del nombre de membres que integren la unitat familiar, es determina la quantitat mínima que haurà de percebre una família per a tenir garantida la cobertura de les seves necessitats bàsiques.

Per aquest any 2022 està fixat en 7967.73€ anuals.

Documentació a aportar

○   Document de declaració responsable de compliment de requeriment dels membres del nucli familiar majors de 16 anys, excepcionalment, en cas de no disposar d’aquesta documentació hauran de fer declaració responsable d’ingressos.

○   Justificant d’haver formalitzat la inscripció per a l’activitat d’estiu, per a les quals es sol·licita l’ajut, degudament segellat per l’entitat organitzadora.

Import de l’ajut

Amb caràcter general, les famílies que reuneixen els requisits econòmics establerts, gaudiran d’un ajut equivalent al 80% del cost bàsic del servei i amb un màxim de 5 setmanes.

Amb caràcter general, els ajuts s’apliquen pel cost de les activitats bàsiques d’estiu, es a dir els matins (excepte a les Escoles Bressol), restant exclosos el servei d’acolliment, el servei de menjador i altres activitats.

Termini i lloc de realització del tràmit de sol·licitud

Les sol·licituds es podran presentar per mitjans electrònics a www.santfeliu.cat/tramits  del 16 al 31 de maig de 2022

En cas que no sigui possible tramitar la sol·licitud per mitjans electrònics, es podrà fer presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana entre el 23 de maig i el 31 de Maig.

Cal demanar cita prèvia al telèfon següent 936858001, de dilluns a divendres de 8h a  20h entre el 20 i el 30 de maig

Resolució

L’Ajuntament valorarà totes les sol·licituds presentades i establirà les famílies a les que s’atorga l’ajut, així com l’import del mateix, d’acord amb els criteris establerts.

L’aprovació d’aquests ajuts es farà per Junta de Govern Local i es comunicarà a cadascuna de les famílies i a les entitats organitzadores.

Casal d’estiu a l’escola

Després de forces any sense Casal al Monmany aquest mes juny i juliol hi haurà CASAL D’ESTIU a la nostra escola!! 🥳🥳

L’empresa que gestionarà el Casal d’estiu és DACOR EDUCACIÓ I ESPORT , que actualment està gestionant a la nostra escola l’acollida i les activitats extraescolars de Dibuix Art , Hip Hop , Bàsquet , Iniciació esportiva , Patins , Futbol Sala i durant l’estiu també gestiona diferents casals d’estiu a diferents escoles de Sant Feliu de Llobregat.

Avui hi ha hagut una reunió informativa al respecte, en breu us passarem la gravació d’aquesta. Mentre aquí podeu linkar un TRíPTIC força explicatiu reforçat per aquesta imatge:

Els Serveis Socials de l’ajuntament donarà a les famíles que ho necessitin l’opció d’ajuts, us enviarem vía delegats la informació d’aquestes beques durant el mes de maig, mes en que es publiquen les condicions.

☀️ Dacor Educació i Esport i Afa Escola Monmany ⛱️

ACTUALITZACIÓ

Ja podeu accedir a la gravació de la reunió del Casal.

Extraescolars (provisionals) 2021-22

Us fem un resum de la reunió portada a terme aquesta tarda sobre l’estat (provisional) de les activitats extraescolars que s’ofereixen aquest curs i algunes especificacions d’aquestes.

Rítmica

De moment només surt el grup dels petits. L’horari serà de 16.30 a 18h.

Si no hi hagués més inscripcions es donarà opció als infants de 4 a 6 anys de passar-se al 1r grup.

S’oferiran de nou les samarretes.

Anglès

De moment no hi ha prou inscripcions, deixarem tota la setmana que ve per a poder inscriure’s.

Podeu enviar aquesta butlleta a extraescolaresampam@gmail.com

Activitats de l’empresa DACOR


Horari de 16.30 a 17.45h

Surten totes les activitats, menys patins on queden molt poques inscripcions per arribar al mínim ( Animeu-vos!. Si sortís hi ha material obligatori: patins, proteccions i casc.)

Específicacions concretes de

Futbol i Bàsquet

A futbol es faran partits entre setmana o caps de setmana, es valorarà més endavant.

Hi haurà equipament, de moment no se sap com es gestionarà, ja que pot ser una samarreta de DACOR o la que s’ha fet servir fins ara del Monmany. (Seran equipaments tant per a futbol com per a Basquet)

DibuixArt

La Mar Coronado continua amb nosaltres.

Es realitzarà en el menjador i a part de tots els materials i tècniques que s’han anat fent altres cursos s’intentarà introduir el modelatge.


El grup de dimarts (petits) no surt, ja que només hi ha un inscrit. Segons hem acordat s’informarà a la família per passar a dilluns amb 1r i 2on.


El grup de dijous (grans) hi ha 4 inscrits, de moment oferirem octubre a veure si s’omple aquest grup i si no s’aconsegueix és farà el mateix, s’oferirà a passar amb 3er i 4art els dimecres.

Informació general

A finals d’octubre es faran reunions en línia de cada activitat per a parlar de com ha anat l’inici de curs i resoldre dubtes.

Hi haurà descomptes en les activitats esportives, si es fan més d’una activitat es cobraran a preu de dos dies en comptes de dues activitats per separat.

Hi ha alumnes que poden crear grup d’algunes activitats amb altres edats, es parlarà amb les famílies per a informar-los i valorar cada cas de manera individual.

Les extraescolars tenen una assegurança d’accident.

Si a final de curs ens deixen, es realitzaran exhibicions/exposicions.

L’horari definitiu estarà penjat en el blog la setmana vinent.

Encara podeu inscriure’s a les extraescolars durant tot el mes d’octubre, passat aquest període quedaran definitivament tancades totes les inscripcions.

Totes les activitats es cobraran a mes vençut.

La comunicació amb les famílies per organització i dubtes específics del dia a dia es realitzarà mitjançant els grups de whatsapp de cada activitat.

Contacte

DACOR

664 79 32 18
dacoreducacio@gmail.com

Rítmica

extraescolaresampam@gmail.com

Ja tenim l’oferta d’extraescolars

Abans de tot, l’AMPA i la comissió d’extraescolars especialment, us vol agrair la confiança dipositada durant el curs passat. Aquest any intentarem millorar la nostra gestió amb els vostres suggeriments per aconseguir que els nostres nens i nenes gaudeixin de les nostres activitats però ens hem hagut d’adaptar a la Covid-19 i per tant adaptar les extraescolars buscant explotar més la intel·ligència emocional dels nostres infants (participació, suport positiu, millora rendiment, motivació i seguretat) i treient les activitats on la distancia no era possible ( amb molta pena per part nostre però la seguret dels nostres petits ara és la nostra bandera).

Quines activitats trobareu?

DibuixArt: Amb la nostra Mar Coronado que intenta ,i aconseguiex, explorar i treure el pintor que els nostres infants porten dins.
Escacs: Taller d’estratègies de joc enfocat a potenciar el raonament i el desenvolupament mental i la memòria.
Hi havia una vegada…: I lo important que es llegir i imaginar? Aquesta extraescolar incentiva el gust per la lectura, millorant la lectoescriptura i les normes ortogràfiques a part de fer volar la imaginació…
Vull ser artista: Qui no vol ser yotuber? En aquest taller perdran la vergonya i la por escènica que sovint experimenten en parlar en públic, aprenent a comunicar-se i a expressar-se oralment sobre temes en els que ells estan interessats en un ambient del més integrat dins del món actual. Tot un xute d’autoestima.
Teatre: Ja no només es actuar, el teatre incrementa la seguretat i l’expresió corporal i oral, ajudant a pèrdre la timidessa i aprendre a expressar-se i a saber interactuar en diferents contextos del seu entorn.
La voz Kids: Primer pas per convertir-se en tot un artista en tots els ambits, treu el potencial que tens dins!
Hip-Hop: Coreografies i ball dins un ritme del més actual.
Màgia: Recupera la il.lusió del món màgic. Qui sap si arribarem a trobar un conill?
Rítmica: poques paraules calen per descriure la nostra activitat estrella

No deixeu d’entrar a la nostra pàgina d’extraescolars, que aquest any només hi hi han 10 places per grup 😉

Normativa d’acollida de matí

Dilluns comença el servei d’acollida i us presentem un seguit de normes per a la seguretat de tots.

Els horaris d’entrada, per la porta principal seran:

  • 7:30 a 7:40h el primer torn
  • 8:00 a 8.10h el segon torn
  • 8:30 a 8.40h el tercer torn

Fora d’aquest horari la porta de l’escola romandrà tancada i no podrà accedir-hi cap alumne.

Tal com us posa el pla d’obertura de l’escola, els pares no podran accedir a l’escola i serà la monitora qui recollirà als nens en els horaris mencionats a la porta principal.

En entrar es procedirà a pendre la temperatura a tots els nens i aquests es netejaran amb el gel hidroalcohòlic que els proporcionarà la monitora.

És necessari que els nens portin posada la mascareta, que només és trauran en el moment de l’esmorzar o en el cas que sigui possible adjuntar un grup bombolla mantenint la distància de seguretat amb la resta de nens.

Per aquesta activitat disposarem de tres monitores, les quals dinamitzaran tot el grup d’acollida en el menjador de l’escola i si fos necessari també al porxo de l’escola.

En el cas que ús interessés un servei esporàdic d’acollida, serà necessari avisar l’abans possible a l’AMPA mitjançant el correu electrònic extraescolaresampam@gmail.com especificant a més del nom i curs del nen, el dia d’acollida i el torn escollit. Aquest any aquest servei s’abonarà mitjançant el caixer del banc Sabadell, al llarg de la setmana, i enviar el comprovant al mateix correu electrònic.

Recordeu que per apuntar-se al servei mensual d’acollida heu de d’omplir aquest formulari.

Gràcies per la vostra col.laboració!

Enquesta extraescolars

El passat mes de novembre vam fer una enquesta «d’urgència» sobre les extraescolars, ja que havíem detectat una gran baixada en la matrícula d’aquestes i encara estàvem a temps de fer modificacions per tal d’arribar a les necessitats i satisfacció de més famílies.

De tota l’escola veu contestar 28 famílies, un tant per cent molt petit i no sabem si representatiu, per això al finalitzar el curs en tornarem a fer un altre, consensuada amb tota L’AMPA, per tal de millorar els nostres serveis segons les vostres opinions i suggeriments.

Seguint els nostres criteris de transparència, us fem arribar els resultats d’aquesta enquesta:

enq1

Podem veure que més de la meitat dels que veu contestar no feu servir el servei d’extraescolars però sí que feu activitats fora de l’escola. I també es detecta un sector important de famílies que no usa extraescolars per l’oferta que en aquests moments tenim.

Si incidim en què és el que ús agradaria trobar per tal que els nens facin les extraescolars a l’escola, que ho vam consultar amb preguntes obertes, trobem:

  • Més activitats tecnològiques
  • Activitats més diferenciades i no repetitives
  • Professionalització dels monitors
  • Activitats culturals i manuals

Estem treballant per contactar amb noves activitats, més professionalitzades i ben aviat us proposarem noves extraescolars adaptades a les vostres peticions i adaptant-nos als nous temps que corren.

Moltes gràcies a les famílies participants i esperem més participació en les noves consultes i assemblees.

L’AMPA som tots!

Petits Arquitectes

Una altre de les nostres novetats dintre de les extraescolars d’aquest any és Petits Arquitectes: construïm el nostre Espai.

 

L’arquitectura és l’art i la tècnica de dissenyar i projectar espais modificant l’habitat humà a través del estètica de l’ús i de la funció dels espais siguin arquitectònics o urbans. Aquests conceptes poden ser treballats amb els nens i nenes de primària com es fa a diversos països com exemple ,Suècia, Finlàndia, Alemanya, Anglaterra,  Colòmbia i Argentina

En arquitectura la creativitat és fonamental per resoldre els problemes que es presenten així com per saber treballar en equip , formular pensament crític i trobar les eines d’expressió i representació més adients.

A través de l’interdisciplinaritat de l’Arquitectura als nens i nenes poden desenvolupar-se amb les competències més importants per la seva formació i a més a més empoderant-les com a petits ciutsdans que ja són.

Petits arquitectes són tallers lúdic-educatius per implicar als nens i nenes el món que els envolta i despertar el seu interès per l’arquitectura la ciutat i el medi ambient. Treball aquests objectes mitjançant el joc activitats lúdiques i activitats d’experimentació i exploració de l’espai com a estratègies per explorar i aprendre.

Objectius

  • Desenvolupar les competències del futur a través de l’Arquitectura:  la creativitat, la colaboració,  el pensament crític i la comunicació.
  • Potencia que els nens nenes coneguin i s’impliquin en la creació dels seus espais mitjançant l’observació i la investigació al debat i l’intercanvi anàlisi el disseny i la planificació.
  • Potenciar que els nens nenes participi més involucrin en la que concerneix els seus espais, com a forma de construir i exercir la seva ciutadania formulen idees i propostes dins de l’ambit espais publics.

 

Metodologia

Matèries tan diverses com matemàtiques,  física (nocions) , expressió oral, Art i cultura , història, geografia.  Ciències Naturals, expressió plàstica i dibuixos són treballats en els tallers d’arquitectura.

Per això les classes es faran a través de dinàmiques , jocs,  activitats lúdiques,  contes teatres , cançons,  plàstica,  dibuixos,  origamis,  modelatge,  elaboració de plànols i mapes,  construcció de maquetes i petits espais,  experimentacions investigacions

Els nens podran conèixer i  pràctica el disseny i la planificació dels espais.

Activitat dirigida a nens de segon a sisè . Us apunteu? 

 

Voleibol

En el blog aquest any intentarem aclarir algunes de les extraescolars que tenim a l’escola.

Aquest any ens estrenem amb el Volei  i hem extret del blog d’ Arnidol aquest artícle.

Us animeu?

No oblidis subcriure’t al nostre blog per a rebre tota la informació que penjem directament al teu correu electrònic.

“Características del voleibol ¿Sabes cómo se juega al voleibol? Lo más básico son el balón y una red, que divide la cancha en dos. Un equipo se sitúa en cada lado de la cancha con el objetivo de hacer llegar el balón al otro, hasta que uno de los dos falla o lo deja caer. Para impulsar el balón se emplean los brazos, sin arrastrarlo, retenerlo o acompañarlo. Se saca desde el fondo de la cancha, y cada equipo dispone de tres toques para devolver el balón.

Los equipos están compuestos por seis jugadores organizados en dos líneas: la de ataque, que está pegada a la red, y la de defensa, que está más atrás. Se juega a 5 sets y gana el set el primer equipo que llegue a 25 puntos con dos de diferencia sobre el tanteo del rival. Si es necesario llegar al quinto set, el de desempate, se jugará a 15 puntos.

Beneficios del voleibol para niños

Si tu peque muestra interés por practicar voleibol, anímale. Se trata de un deporte completo en el que se ejercita todo el cuerpo, con poco contacto físico y un índice bajo de lesiones.
El voleibol es un deporte fantástico ser practicado por grupos de niños y niñas, que aprenderán el valor de la cooperación y el trabajo en equipo. Es un deporte con un alto componente socializador. Desarrolla además el control mental, el equilibrio y la concentración. También enseña a la mente a adaptarse a situaciones muy diferentes en poco tiempo.[…]”